Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

 JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZATJOGI NYILATKOZAT

A www.szobi.hu honlap (továbbiakban: honlap) és az azon található tartalom (beleértve: szöveg, grafika, kép szoftver, adatbázis, videó, hanganyag) teljes egészében a SZOBI Italgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sségű Társaság (székhelye: 6032. Nyárl?rinc, F? utca 3., adószáma: 14756845-2-03, cégjegyzék száma: Cg. 03-09-118085  Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság) kizárólagos szellemi tulajdona.

Azzal, hogy belép a honlapra elfogadja az alábbi feltételeket abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak.

A társaság fenntart minden olyan jogot %u2013 így különösen a tulajdonosi és szerz?i jogi védelem alapján fennálló jogait %u2013 amelyet kifejetten nem ruház át a honlap látogatója számára.

A honlapot és annak tartalmát tilos többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni bármilyen módon, változatlan formában is. Abból tilos adatbázist létrehozni, tilos a bel?le nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal tilos saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos olymódon használni, amely a társaság jogait sérti, vagy veszélyezteti.

A honlap látogatója felel?s minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerz?désellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntet? jogi következményeket von maga után.

A társaság szavatolja, hogy a honlapon található tartalom teljes mértéke összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra. Valamennyi honlapon található adat nyilvános, bárki számára hozzáférhet?, ezért annak megjelenítéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.

A társaság a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden t?le telhet?t elkövet és a lehet? legnagyobb körültekintéssel jár el, azonban a közzétételb?l ered? esetlegesen bekövetkez? károkért mindennemű felel?sségét kizárja.

Amennyiben Ön a saját honlapjára, vagy annak bármelyik elemére linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a társaság el?zetes irásbeli hozzájárulásával teheti meg.


- 2 -ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Ön a honlapot általában ingyenesen  és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részeit regisztráció nélkül látogathatja és az ott elérhet? szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.  A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során %u2013 önkéntesen, jogszabályi kötelezettség nélkül %u2013 személyes adatnak min?sül? információkat is meg kell adni. Személyes adat: bármely meghatározott azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig meg?rzi e min?ségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthet? azonosíthatónak, ha ?t közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illet?leg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemz? tényez? alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelel? tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjed? kezeléséhez.

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezel?: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez?  szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adat-feldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így pl. gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, tárolása, törlése és megsemmísitése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alklmas fizikai jellemz?k (pl. ujj- vagy tenyérnyomat) rögzítése is.


- 3 -A társaság mint adatkezel? a személyes adatok védelmér?l és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény el?írásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az Ön adatait. Csak azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására Ön el?zetesen kifejezetten felhatalmazását adta és olyan terjedelemben, amíg az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához ez elengedhetetlenül szükséges.

A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatot biztonságosan tároljuk, azt semmilyen közülmények között %u2013 az Ön el?zetes kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül %u2013 harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhet?vé, kivéve ha ezt jogszabály kötelez?vé teszi.

Amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, ne regisztráljon.

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésér?l, illetve kérheti annak helyesbítését, illetve törlését.

A honlap rögzíti az Ön számítógépének internet címét (IP-cím) azt, hogy mikor milyen tartalmat nézett meg a honlapon, melyik linkr?l navigált a honlapra. Ezen adatokat személyi azonosságához nem kapcsolható módon tároljuk, ezen statisztikai adatok elemzése alapján ismerjük meg, hogy mely szolgáltatás tartalmat milyen gyakran vesznek igénybe és alkalmanként mennyi id?t töltenek ott. Az internet címek kizárólag staitisztikai adatokat szolgálnak a társaság azokat személyes adathoz nem köti.


Elérhet?ségeink:

www.szobi.hu
SZOBI Italgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
székhely: 6032. Nyárl?rinc, F? utca 3. 
tel. +36-76/343-020,
fax: +36-76/343-003