Második közzététel: 2013. november 25.

Második közzététel: 2013. november 25.

 

KÖZZÉTÉTEL ÁTALAKULÁSRÓL:

(a SZOBI ITALGYÁRTÓ Kft beolvadása a SÁ-VA Drink Kft-be)"A SZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (6032. Nyárlőrinc, Fő utca 3. szám, cégjegyzék száma: Cg. 03-09-118085) 2013. november 15. napján megtartott taggyűlése alapján elhatározta, hogy beolvad a SÁ-VA Drink Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba (6032. Nyárlőrinc, Fő utca 3. szám, cégjegyzék száma: Cg. 03-09-115408), amely beolvadásról történő hozzájárulásról a SÁ-VA Drink Kft  szintén 2013. november 15. napján megtartott taggyűlése határozott.

Az átalakulás módja:   beolvadás (mindkét társaság 2013. szeptember 30-i mérlegadatainak  
                                     figyelembe vételével)

A SZOBI ITALGYÁRTÓ Kft-nek a SÁ-VA Drink Kft-be történő beolvadása következtében a jövőben egy társaság fog működni.

Az átalakulás célja:

A jelenlegi piaci körülmények miatt a költséghatékonyság elérése érdekében kíván a SZOBI ITALGYÁRTÓ  Kft beolvadni a SÁ-VA Drink Kft-be.

A beolvadást követően létrejövő gazdasági társaság formája:

                                        korlátolt felelősségű társaság


I. NeveSZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A beolvadás után az átvevő társaság a SÁ-VA Drink Kft nevet megváltoztatja
és SZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft néven működik
tovább. Cégjegyzék száma: 03-09-115408.   

Székhelye:           6032. Nyárlőrinc, Fő utca 3.
Főtevékenysége1107'08  Üdítőital, ásványvíz gyártása
Jegyzett tőke:       176.500.000.- Ft 
Vezető tisztségviselője:     Sári Tibor (an. Retkes Erzsébet) 
                                           6000. Kecskemét, Csend utca 1/A.
Könyvvizsgájója                Bárdi Sándorné (szül. Dabi Katalin, anyja neve: Kása Rózsa)
                                           6000. Tövis utca 23. szám alatti lakos. 
                                           Kamarai nyilvántart. száma: 002105

A társasági szerződések megkötésének napja: 2013. november 15.
- 2 -

A beolvadó SZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. szeptember 30-i átalakulási (záró) vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai: 
 

                                                                                                         Adatok: ezer forintban
ESZKÖZÖK                                               FORRÁSOK
Befektetett eszközök                     0             Saját tőke                                          19.071
- immateriális javak                       -             - jegyzett tőke                                      3.000
- tárgyi eszközök                           -
- befektetett pü. eszközök              -             - eredménytartalék                            16.071
                                                                      - lekötött tartalék                                 -
Forgóeszközök:                        147.877        Kötelezettségek:                            128.806
- készletek                                  60.387          - hosszú lej. kötelezettség                  -
- követelések                              85.581          - rövid lejáratú kötelezettség        128.806 
- pénzeszközök                            1.909
Aktív időbeli elhatárolás               -               Passzív időbeli elhatárolás                  -
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:        147.877       FORRÁSOK ÖSSZESEN:            147.877
A beolvadó társaságot átvevő SÁ-VA Drink Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (záró) vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai:ESZKÖZÖK                                                    FORRÁSOK
Befektetett eszközök            588.611                Saját tőke                                    275.282
- immateriális javak                98.862                - jegyzett tőke                              173.500
- tárgyi eszközök                  288.467                - tőketartalék                                 13.974
- befektetett pü. eszközök    201.282                - eredménytartalék                         87.808
                                                                          - lekötött tartalék                                 -
Forgóeszközök:                    268.976               Kötelezettségek:                  582.305          
- készletek                            128.682                - hosszú lej. kötelezettség            261.659
- követelések                        135.529                - rövid lejáratú kötelezettség        320.646
- pénzeszközök                        4.765
Aktív időbeli elhatárolás                -                   Passzív időbeli elhatárolás                  -
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN      857.587               FORRÁSOK ÖSSZESEN            857.587- 3 -A SZOBI ITALGYÁRTÓ Kft beolvadása a SÁ-VA Drink Kft-be  és SZOBI ITALGYÁRTÓ Kft néven tovább működő jogutód cég vagyona:  


                                                                                                       Adatok: ezer forintban
ESZKÖZÖK                                                    FORRÁSOK
Befektetett eszközök              588.611               Saját tőke                                  294.353  
- immateriális javak                  98.862                - jegyzett tőke                           176.500
- tárgyi eszközök                    288.467               - tőketartalék                               13.974
- befektetett pénzügyi eszk.   201.282               - lekötött tartalék                              -
                                                                           - eredménytartalék                    103.879
Forgóeszközök:                      312.651              Kötelezettségek:                         606.909 
- készletek                              189.069                - hosszú lej. kötelezettség         261.659
- követelések                          116.908                - rövid lejáratú kötelezettség      345.250
- pénzeszközök                          6.674
Aktív időbeli elhatárolás              -                        Passzív időbeli elhatárolás               -
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:      901.262              FORRÁSOK ÖSSZESEN:         901.262 


A SZOBI ITALGYÁRTÓ Kft és a SÁ-VA Drink Kft vagyonértékelés szerinti   különbözetei (ezer forintban):
     
ESZKÖZÖK:
Befektetett eszközök összesen:                               0
Ebből:
                    immateriális javak                                 0
                    tárgyi eszközök                                     0
                    befektetett pénzügyi eszközök             0
Forgóeszközök összesen:                                     - 104.202
Ebből:
                    készletek                                               0
                    követelések                                        - 104.202
                    pénzeszközök                                        0
 Eszközök összesen:                                           - 104.202
      

FORRÁSOK:
Saját tőke öszesen:                                                    0
Ebből:
                     jegyzett tőke                                          0
                     tőke tartalék                                           0
                     eredménytartalék                                   0
Kötelezettségek összesen:                                   - 104.202
Ebből:
                      hosszú lejáratú kötelezettségek            0
                      rövid lejáratú kötelezettségek          - 104.202
Források összesen:                                             - 104.202

- 4 -
A beolvadás az átalakuló gazdasági társaságokkal szembeni követeléseket nem teszi lejárttá.

A SZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  általános jogutódja a SÁ-VA Drink Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, amely a beolvadást követően  SZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató  Korlátolt Felelősségű Társaság néven fog tovább működni, amely társaság teljes vagyonával felel a beolvadás előtt keletkezett tartozásokért. 

Felhívjuk hitelezőink figyelmét a társasági törvényben biztosított jogaik gyakorlására.

Azok a hitelezők, akiknek az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló követelései az átalakulásról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól a döntés második közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek.

A hitelezői bejelentéseket kérjük a SÁ-VA Drink Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a SZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője Sári Tibor ügyvezető nevére és 6032. Nyárlőrinc, Fő utca 3. címére megküldeni. A beolvadással, illetve az átalakulással kapcsolatban érdeklődni lehet: Forczek Imréné gazdasági vezetőnél, tel. 06/76/343-123, fax: 06/76/343-003."