Akció

Szobi Italgyártó Kft.

 

"Én és a Szobi szörp"

 

2016.09.01.-11.30

 

Fotó pályázat hivatalos szabályzata

 

 

A Pályázat célja: A Szobi szörpök piacra való bevezetése, fogyasztókkal történ? széleskörű megismertetése.

 

A Pályázat tartalma, a pályázó feladata:

 

A Szobi szörpök fotókon történ? megjelenítése a pályázóval vagy annak családjával, barátaival, szerelmével közösen. A fotókon legalább 1 db Szobi szörpnek kell szerepelnie.

 

1. A Pályázat Szervez?je

 

A pályázat szervez?je a Szobi Italgyártó Kft. (Székhely: 6032 Nyárl?rinc. F? u. 3. Adószám:14136357-2-03 Cégjegyzékszám; 03-09-115408 továbbiakban: "Szervez?").

 

A pályázat címe: "Én és a Szobi szörp fotó pályázat"

 

Határid?: 2016.09.01.-11.30.

 

A Pályázat 2016. 09. 01-én 00.00 órakor kezd?dik és 2016. 11. 30-án 23:59 óráig tart. A Pályázatban az ezen id?szak alatt elektronikusan (foto@szobi.hu) megküldött művek vesznek részt.

A beküldés határideje: 2016. 09. 01-én 00.00 órakor kezd?dik és 2016. 11. 30-án 23:59 óráig tart. A korábban és kés?bb elküldött művek a pályázatban nem vehetnek részt.

 

A bírálat módja: A beérkez? pályaműveket egy háromtagú zsűri bírálja el.

 

Az eredményhirdetés id?pontja: 2016.12.06. 14.00 óra, helye: www.szobi.hu

 

 

 

 

2. A Pályázatban való részvétel feltételei

 

Résztvev?k köre: A Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, kivéve a Szobi Italgyártó Kft. (H-6032 Nyárl?rinc, F? u. 3.) tulajdonosai, vezet? tisztségvisel?i, alkalmazottai, valamint ezek közeli hozzátartozói (2013.évi V. Tv. 8:1. § 1. pontja).

 

A pályázó az alkotás beküldésével elismeri, hogy az eljuttatott mű a saját munkája. A pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy képmása bárki számára hozzáférhet? nyilvános kommunikációs eszközökön / pl. Facebook/ megjelenjen. A pályázó hozzájárulást adja továbbá ahhoz, hogy a pályázat kiírója a beküldött fotókat szabadon, kereskedelmi, reklám tevékenysége során felhasználja, és ezen felhasználással kapcsolatban minden jogáról mindennemű anyagi igényr?l lemond a pályázó kiírójának javára.

 

Beküldési cím: foto@szobi.hu

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó fotót, a kép címét, a pályázó nevét, postai címét.

 

Egy Pályázó korlátlan számú művet küldhet be.

 

A Pályázó téves adatszolgáltatásából ered?en a Szervez?t semmilyen felel?sség nem terheli.

 

Az elektronikai és internet szolgáltatásokból származó hibákért, azaz nem vagy késedelmesen beérkez? pályázatokért cégünk nem vállal felel?sséget.

 

 

3. Díjak: A beérkez? pályaművekb?l a zsűri 100 arra érdemes pályaművet fog kiválasztani, amelyeket megjelenít a Szobi hivatalos Facebook oldalán és/vagy a www.szobi.hu oldalon.

 

I.              díjkategória: 5 db digitális fényképez?gép egyenként 33.000 Ft értékben.

II.            díjkategória: 20 db Szobis babzsák egyenként 50.800 Ft értékben.

III.           díjkategória: 25 db szelfibot egyenként 4.700 Ft értékben.

IV.          díjkategória: 50 db fotóalbum egyenként 1.000 Ft értékben

 

A Nyerteseket a nyer? id?ponttól számított 4 héten belül a Szervez? Megbízottja minimum háromszor megkísérli a regisztrált címen elérni, egyeztetni a Pályázó adatait, nevét és címét. Amennyiben, annak ellenére, hogy a Szervez? mindent elkövet az adatok egyeztetése érdekében, mégsem sikerül felvenni a kapcsolatot a nyertes Pályázóval 2017.01.15.-ig, úgy "nem elérhet?"- nek min?sül. A továbbiakban kizárásra kerül a Pályázatból, és a következ? legjobb Pályázó min?sül nyertes Pályázónak, amennyiben megfelel a szabályzatban foglalt feltételeknek.

 

Amennyiben az adategyeztetés megtörtént, de a Nyertes Pályázó a nyertességr?l szóló értesítést követ? 30 napon belül nem veszi át az ajándékot, úgy szintén %u201Enem elérhet?%u201D- nek min?sül. A továbbiakban kizárásra kerül a Pályázatból, és a következ? legjobb Pályázó min?sül nyertes Pályázónak, amennyiben megfelel a szabályzatban foglalt feltételeknek. A nyertesek mellett sorrendben további 10 f? Pályázót jelölünk meg, amennyiben valaki nem felelne meg a Pályázati kiírásnak.

 

Ha bármely nyertes Pályázó személye nem felel meg a jelen szabályzat 2. pontjában el?írt feltételeknek, úgy a nyertes Pályázót a Szervez? azonnal kizárja a Pályázatból és helyére a következ? legjobb Pályázó léphet.

 

Amennyiben a Nyertes személy, 18 év alatti, így a nyereményt csak szül?i, vagy törvényes képvisel?i beleegyez? nyilatkozattal és az említett személy jelenlétében veheti át.

 

 

4. Kiegészít? szabályok

 

Azáltal, hogy a Pályázó az 1. és a 2. pontban meghatározott módon beküldi pályázatát, elfogadja a jelen szabályzatot, valamint feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervez? nyilvánosságra hozza. A Pályázat beküldésével tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek kés?bbi - a Szervez? által szervezett %u2013 reklám promóciókhoz történ? felhasználásához id?- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 

A pályázatban történ? részvétellel a Pályázó feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatai a Szervez? (adatkezel?) adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervez? jelen promóció lebonyolítása során felhasználja. A Pályázó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervez? piackutatás illetve közvetlen üzletszerzés céljából a jöv?ben hirdetést küldjön részére a Pályázó esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig. Az adatszolgáltatás önkéntes. Ha a Pályázó nem kívánja, hogy névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból a következ? címen jogosult kérni: info@szobi.hu.

 

Amennyiben a Szervez? tudomására jut, hogy a kizárás ellenére a szabályzatban felsoroltak alapján olyan személy vett részt a Pályázatban, aki erre nem volt jogosult, annak Pályázatát a Szervez? érvénytelenítheti, és kizárhatja, valamint t?le az esetlegesen átadott nyereményt visszakövetelheti.

 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, pénzre vagy más nyereményre át nem válthatóak. A Szervez? vállalja, hogy a nyertes Pályázok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerül? további adó vagy egyéb járulék megfizetését. Az ezeken felül esetlegesen felmerül? más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történ? utazás költsége) a nyertes Pályázókat terheli.

 

A pályázat hiányosságáért/hibájáért a Szervez?, semmiféle felel?sséget nem vállal. A Szervez? a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervez? a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

A hivatalos szabályzat, továbbá a nyertesek listája hozzáférhet? a www.szobi.hu weboldalon. A Szervez? fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosítás a már kisorsolt nyereményeket nem érinti. A módosításokról a Pályázok a www.szobi.hu weboldalon értesülhetnek.

 

A Pályázat szabályzatára a magyar jogszabályok az irányadóak; bármilyen esetlegesen felmerül? vita eldöntésére a pályázatot kiíró cég székhelyén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez? magyar bíróság jogosult.

 

A Pályázó a Pályázattal kapcsolatos kérdéseit felteheti az info@szobi.hu e-mail címen vagy az alábbi telefonszámon: 06/76/343-133

 

5. A résztvev? által tett nyilatkozatok

 

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy a Szobi Italgyártó Kft. adataimat üzletszerzési célból kezeljék, ennek keretében üzleti ajánlatot juttassanak el postai vagy elektronikus úton.  A szabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom. A Pályázat résztvev?i, részvételükkel elfogadják ezen hivatalos szabályzatot. A szabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 2013. évi V. pont. Ptk. és a 2011. CXII tv. az Információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvény az irányadóak.

 

    Nyárl?rinc, 2016. június 9.